KVKK Politikası
Aydınlatma Beyanı
1) Veri Sorumlusunun Kimliği

İrem İnşaat Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirketimiz” veya “Biz”) olarak veri sorumlusu sıfatımızın bilinciyle kişisel verilerinizin korunmasına azami ölçüde önem veriyoruz.2) Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ve Hukuki Sebep

“www.ireminsaat.com” adresinde yer alan internet sitemizdeki iletişim formu aracılığıyla bize ileteceğiniz ad, soyad, e-posta, telefon numarası verileriniz ve bize göndereceğiniz mesaj içeriği, talep ve şikayetlerin takibi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve tarafınıza dönüş yapılabilmesi amaçlarıyla işlenecektir.3) İletişim Formları

İnternet sitemizde yer alan iletişim formlarını kullanarak çeşitli kişisel verilerinizi bize iletebilirsiniz. Bu durumda ilgili form aracılığıyla otomatik yöntemlerle elde edilecek kişisel verileriniz, iletişimin amacını gerçekleştirmek ve bize ilettiğiniz talep, şikâyet veya önerinizin gereğini yerine getirmek amaçlarıyla işlenecektir. Bu kapsamdaki verilerinizin toplanmasının hukuki dayanağı, bir hakkın kullanımı, Şirketimizin meşru menfaatleri ve sınırlı bazı hallerde açık rızanız olacaktır.4) Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Kişisel verilerinizin aktarılabileceği üçüncü kişiler ve bu üçüncü kişilere aktarımın amaçları aşağıda belirtilmiştir. Kişisel verilerinizden yalnızca gerekli olanlar, paylaşım amacıyla sınırlı bir biçimde aktarılacaktır. Bunun dışında hiçbir şekilde üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.Alıcı Grubu Aktarım Amacı
Grup Firmalar veya İş Ortakları Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi


5) Kişisel Verileriniz İle İlgili Haklarınız

Şirketimize başvuruda bulunarak aşağıda belirtilen konulara ilişkin talepte bulunabilirsiniz: Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme; Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerinize ilişkin sahip olduğunuz hakları düzenleyen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca Şirketimize ireminsaat@hs01.kep.tr adresinden veya fiziki ortamda Orhantepe Mah. Mutlu Sok. No:55 Kartal / İstanbul / Türkiye adresine iletebilirsiniz.Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Başvuru FormuFormda yer alan bilgilerden * ile işaretlenmiş olanlar Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca zorunlu alanlardır. Bu bilgilerin eksik olması halinde başvurunuzun işleme alınması mümkün olmayacaktır.


1) Genel Açıklamalar


1.1 ) Başvuru Usulü

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanmak için bu formu aşağıdaki yöntemler aracılığıyla Şirketimize iletebilirsiniz.Yöntem Adres
Başvuru formunu fiziksel ortamda Şirketimiz tebligat adresine göndermek Orhantepe Mah. Mutlu Sok. No:55 Kartal / İstanbul / Türkiye
Başvuru formunu kayıtlı elektronik posta adresimize göndermek ireminsaat@hs01.kep.tr

1.2 ) Kimliğinizin Tespiti

Başvurunuzun sonuçlandırılabilmesi için bazı durumlarda kimliğinizi doğrulamak amacıyla sizden belirli bilgiler talep etmemiz gerekebilir. Bu tür taleplerimiz de kişisel verilerinizin yetkisiz kişilere açıklanmasını önlemek amacıyla uyguladığımız bir diğer güvenlik önlemidir.1.3 ) Başvurunuza Cevabımız

Başvurunuza ilişkin cevabımız, en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde iletişim tercihinize uygun olarak yazılı olarak veya elektronik ortamda tarafınıza iletilecektir.1.4 ) Başvurunuza İlişkin Maliyetler

Başvurunuza ilişkin işlemlerin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler doğabilir. Buna göre talebiniz, cevabın yazılı olması yönündeyse Şirketimiz tarafından verilecek cevabın on sayfaya kadar olan kısmı için bir ücret alınmayacak ancak on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Ayrıca başvuruya cevabın CD, taşınabilir bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesinin gerekmesi halinde, ilgili kayıt ortamının maliyeti talep edilebilecektir. Buna karşın, başvurunuzun, Şirketimizin bir hatasından kaynaklandığının anlaşılması hâlinde alınan tüm ücret ve masraflar tarafınıza iade edilecektir.

Başvurunuza ilişkin işlemlerin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler doğabilir. Buna göre talebiniz, cevabın yazılı olması yönündeyse Şirketimiz tarafından verilecek cevabın on sayfaya kadar olan kısmı için bir ücret alınmayacak ancak on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Ayrıca başvuruya cevabın CD, taşınabilir bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesinin gerekmesi halinde, ilgili kayıt ortamının maliyeti talep edilebilecektir. Buna karşın, başvurunuzun, Şirketimizin bir hatasından kaynaklandığının anlaşılması hâlinde alınan tüm ücret ve masraflar tarafınıza iade edilecektir.

2 ) Kimlik ve İletişim Bilgileriniz


Ad Soyad*                  
T.C. Kimlik Numarası*
Yabancılar için uyruk, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası yazılmalıdır.
                                                                                                                
Varsa E-posta Adresi, Telefon veya Faks Numarası
E-posta adresi sağlanması halinde başvuruya daha hızlı dönüş sağlanabilecektir.
Tebligat Adresi*


3 ) İletişim Tercihleriniz


Lütfen başvurunuza verilecek cevabın size nasıl iletilmesini istediğinize yönelik tercihinizi belirtiniz.Yazılı olarak tebligat adresime gönderilsin.

Elektronik ortamda e-posta / KEP adresime gönderilsin.4 ) Talebinizin Konusu


Başvurunuzun hızlı ve etkin bir biçimde sonuçlandırılabilmesi için lütfen bu bölümü dikkatle doldurunuz. Şirketle olan ilişkinizi seçiniz ve bu ilişkinin zaman dilimini (irtibatın oluştuğu tarih ve süresi, örneğin “Mayıs 2015 – Haziran 2018” veya “2016’dan beri” gibi) belirtiniz.Çalışan Zaman Dilimi:
Çalışan Adayı
Zaman Dilimi:
Stajyer veya Stajyer Adayı
Zaman Dilimi:
Ticari Müşteri
(veya Müşteri Çalışanı ya da Yetkili Temsilcisi)
Zaman Dilimi:
İş Ortağı
(veya İş Ortağı Çalışanı ya da Yetkili Temsilcisi)
(veya Müşteri Çalışanı ya da Yetkili Temsilcisi)
Zaman Dilimi:
Tedarikçi
(veya Tedarikçi Çalışanı ya da Yetkili Temsilcisi)
Zaman Dilimi:
Ziyaretçi Zaman Dilimi:
Diğer (Lütfen Açıklayınız): Zaman Dilimi:


5 ) Talebiniz


Kişisel verilerinize ilişkin talebinizi belirtiniz. Lütfen talebinize ilişkin bilgi ve belgeleri de başvurunuza ayrıca ekleyiniz.


Talep*                                                                                                                                                                                                                                 

Bu başvuruyu kişisel veri sahibi veya veri sahibinin kanuni temsilcisi sıfatıyla kanunen yapmaya yetkili olduğumu, başvuruda yer alan bilgi ve belgelerin güncel ve doğru olduğunu, hukuka aykırı, yanlış ve yanıltıcı hiçbir bilgi sağlamadığımı kabul ve beyan ederim.

Yetkisiz bir başvuru yapmam halinde kişisel verilerin kanuna aykırı veya haksız bir şekilde paylaşılmasına neden olabileceğimi ve bundan dolayı Şirketinizin ve ilgili kişilerin doğabilecek zararlarından sorumlu olacağımı kabul ederim.


İmza*
Yazılı başvurularda zorunludur.
                                                                                                                                                                                                                                


BAŞVURU FORMUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ