ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA BEYANI

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla İREM İNŞAAT YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği: İnternet sayfamızdaki başvuru formunda bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ve internet sitemize yüklediğiniz özgeçmişiniz, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı ve stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi ve insan kaynakları süreçlerinin planlanması amaçlarıyla işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla AktarılabileceğiÖzgeçmişiniz, şirketimiz insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi amacıyla diğer topluluk şirketlerimize aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi: Kişisel verileriniz, tarafınızca özgeçmiş bilgilerinizin internet sitemize yüklenmesi ve elektronik başvuru formunun doldurulması aracılığıyla elektronik ortamda, otomatik yollarla elde edilmekte ve işlenmektedir. Kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki dayanağı, Kanunun 5’inci maddesi uyarınca, Şirketimizin meşru menfaatleridir.

Kişisel Verileriniz ile İlgili Haklarınız

Şirketimize başvuruda bulunarak aşağıda belirtilen konulara ilişkin talepte bulunabilirsiniz: Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme; Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızla ilgili başvurularınız, fiziksel ortamda Orhantepe Mahallesi Mutlu Sokak No:55 Kartal/İstanbul adresine veya elektronik ortamda ireminsaat@hs01.kep.tr adresine gönderebilirsiniz.

 

 

Başvuru Formunu İndirmek İçin Lütfen Tıklayınız.

TOP